Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Tautinių bendrijų tarybos, švenčiančios įsteigimo 20-metį,  atstovais ir padėkojo už 1991 metais  Lietuvai pareikštą ištikimybę, kuri tais laikais ypač padėjo didžiajai daliai Lietuvos tautinių mažumų gyventojų geriau suprasti nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo reikšmingumą ir drąsiau stoti šalies nepriklausomybės pusėn. Nuo seno šalia lietuvių Lietuvoje gyveno daugelio tautų atstovai - jų įsitvirtinimo Lietuvoje istorija skirtinga, vieni nuo seno čia gyveno, kitus Didieji Lietuvos kunigaikščiai Gediminas ir Vytautas Didysis pakvietė čia įsikurti; kas vedė, ar atitekėjo, kas patys norėjo čia atsikelti, todėl, Prezidentė pabrėžė, kad labai svarbu visoms Lietuvos tautoms darniai sugyventi, suprasti ir gerbti vieniems kitus ir ugdyti savo vaikus Lietuvos patriotais ir dorais piliečiais. Prezidentės nuomone, siekiant darnios Lietuvos visuomenės plėtros, visų Lietuvoje gyvenančių tautų sanglauda labai svarbi. Lietuvos visuomenėje svarbu ugdyti visuomenės pilietiškumą, puoselėti ir skleisti informaciją apie visų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą, papročius, tradicijas ir informavimą apie nematerialiosios kultūros paveldą, o taip pat sudaryti Lietuvos tautinių mažumų gyventojams sąlygas išmokti valstybinę kalbą, skatinti nevyriausybinių organizacijų neformalaus kultūrinio ir pilietinio ugdymo projektinę veiklą.

Susitikime dalyvavo Tautinių bendrijų tarybos nariai, įeinantys į Tautinių mažumų reikalų koordinavimo komisiją prie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko: Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ pirmininkė Lučija Bartkienė, Slavų estetinio lavinimo centro Kaune pirmininkė Jelena Berežok, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas, Lietuvos latvių visuomeninių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė Gunta Rone, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė, Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo pirmininkas, Vilniaus m. baltarusių klubo „Siabryna“ pirmininkas Roman Voinickij. Į susitikimą taip pat buvo pakviestos Tautinių bendrijų tarybos narės nuo pirmosios kadencijos 1991 m. – Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijos pirmininkė Marija Rubaževičienė, Lietuvos estų draugijos pirmininkė Liia Urman. 

Tautinių bendrijų tarybos atstovai su Lietuvos Respublikos Prezidente aptarė ir konkrečias Lietuvos tautinių mažumų problemas - Tautinių mažumų įstatymo naujos redakcijos priėmimas, institucijos, kuruojančios tautinių mažumų reikalus, atkūrimas vietoje reorganizuoto Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Tautinių bendrijų namų renovacija ir plėtra. Susitikime taip pat buvo keliamas klausimas dėl laidos mažai skaitlingoms tautinės bendrijoms „Labas“ atkūrimo Lietuvos televizijoje. Susitikimo dalyviai išreiškė nuogastavimus dėl būsimo Švietimo įstatymo, kuriuo, jų nuomone, gali būti susiaurinta galimybė tautinių mažumų mokyklose mokytis gimtąja kalba. Totorių bendruomenės atstovas informavo, kad ilgus metus niekaip nepavyksta išspręsti klausimo dėl žemės sklypo maldos namams Vilniaus mieste.

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas M. Gamzajevas, padėkojo šalies Prezidentei už susitikimą. Jo nuomone  - tai valstybės dėmesio ir pagarbos ženklas Lietuvos tautinėms bendrijoms ir išreiškė viltį, jog tokie susitikimai taps tradiciniais.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė perdavė Tautinių bendrijų tarybos pirmininkui M. Gamzajevui Padėkos ir sveikinimo raštą Lietuvos tautinių bendrijų tarybai.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos autorė D.G. Barysaitė

 

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt